Deklaracja dostępności Biuletyn Informacji Publicznej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Tolkmicku

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Tolkmicku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Tolkmicku.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Alternatywa w postaci tekstu.
 • Użycie koloru.
 • Kontrast dla treści niebędących tekstem.
 • Możliwość odczytania.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Magdalena Golis.
 • E-mail: dato.mgok@wp.pl
 • Telefon: 508424261

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Tolkmicku
 • Adres: Świętojańska 1
  82-340 Tolkmicko
 • E-mail: mgok3@wp.pl
 • Telefon: 55 231 61 82

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury znajduję się przy uclicy Świętojańskiej 1 w Tolkmicku.

Do budynku prowadzi jedno wejście posiadające schody oraz podjazd dla wózków.

Pomieszczenia znajdujące się na parterze są dostępne dla osób poruszających się na wózkach.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem. 

Klamki oraz schody oznakowane są taśmami ostrzegawczymi. 

Brak systemu dźwiękowego naprowadzającego osoby niewidome oraz słabowidzące. 

Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.

Brak oznaczeń w alfabecie brajla oraz oznaczeń kontrastowych lub druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.