Oferta pracy

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Tolkmicku

Ogłasza otwarty nabór na stanowisko pracy:

Instruktor Kulturalno-Oświatowy z obowiązkiem obsługi punktu informacji turystycznej.

Wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie,
 2. Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym ( znajomość innych języków będzie dodatkowym atutem)
 3. Wykształcenie min. Średnie,
 4. Znajomość historii miasta i gminy Tolkmicko,
 5. Umiejętność obsługi komputera w zakresie : Windows, Word, Exel, Power Point, Corel Draw, ( znajomość budowy i serwisowania komputera oraz konfiguracji sieci lan, oraz prowadzenie stron internetowych będzie dodatkowym atutem).
 6. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 7. Niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 8. Nieposzlakowana opinia.

Wymagania dodatkowe:

 1. Umiejętność przekazywania wiedzy w zakresie historii regionu oraz o atrakcjach turystycznych,
 2. Umiejętność prowadzenia zajęć z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi.
 3. Prawo jazdy kat. B
 4. Predyspozycje osobowościowe:
  1. Komunikatywność, sumienność, łatwość w nawiązywaniu kontaktów,
  2. Odporność na sytuacje stresowe,
  3. Wysoka kultura osobista,
  4. Dyspozycyjność
  5. Dobra organizacja pracy, umiejętność pracy pod presją czasu,

Zakres wykonywania zadań na stanowisku:

 1. Obsługa punktu Informacji Turystycznej,
 2. Gromadzenie informacji o historii miasta i gminy, atrakcjach turystycznych, miejscach noclegowych,
 3. Przekazywanie posiadanych informacji dla zainteresowanych osób,
 4. Przygotowanie i prowadzenie zajęć edukacyjnych, tematycznych.
 5. Organizowanie zajęć dla młodzieży spędzającej czas wolny w M-GOK,
 6. Stosowanie nowych, atrakcyjnych form upowszechniania kultury,
 7. Planowanie i organizowanie imprez kulturalno-oświatowych,
 8. Promowanie miasta i gminy Tolkmicko,
 9. Ścisła współpraca z pracownikami M-GOK w zakresie prowadzenia działalności statutowej,
 10. Współpraca z placówkami oświatowymi, stowarzyszeniami  i organizacjami przy realizacji powierzonych zadań,
 11. Obsługa sprzętu audiowizualnego, nagłaśniającego.
 12. Wykonywanie ekspozycji i dekoracji tematycznych,
 13. Prowadzenie strony internetowej M-GOK Tolkmicko,
 14. Pozyskiwanie środków pozabudżetowych na działalność statutową M-GOK,
 15. Odpowiedzialność za sprzęt i urządzenia będące na wyposażeniu M-GOK,
 16. Utrzymanie ładu i porządku w miejscu pracy,

Wymagane dokumenty i oświadczenia.

 1. List motywacyjny,
 2. CV,
 3. Komplet dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje,
 4. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 5. Oświadczenie kandydata, że nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe,
 6. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności  prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 7. Oświadczenie „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w realizacji procesu rekrutacji  (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).”

 

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodek Kultury w Tolkmicku, 

korespondencyjnie na adres:  Miejsko-Gminny Ośrodek  Świętojańska 1, 82-340 Tolkmicko,  w terminie do dnia 15 listopada 2019 do godz. 1300.

 Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu (55) 231 61 82 .

 Uwaga:

 1. O zakwalifikowaniu do II etapu naboru- rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci zostaną powiadomieni drogą e-mail lub telefonicznie.
 2. Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
 3. Oferty, które wpłyną  niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
 4. Dyrektor M-GOK zastrzega sobie prawo do unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

Informacja o wyniku naboru

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie podmiotowej www.tolkmicko.com.pl

Informacja o istotnych warunkach umowy o pracę.

 1. rodzaj umowy – umowa o pracę  z zastrzeżeniem zatrudnienia wybranego kandydata na czas określony 3 miesięcy  w celu praktycznego sprawdzenia umiejętności i doświadczenia zawodowego pracownika.
 2. wymiar czasu pracy – pełny etat,
 3. godziny pracy- 1200-2000
 4. miejsce pracy – Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Tolkmicku, ul. Świętojańska 1,