INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

 

I. Administrator danych osobowych

 

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 4 RODO[1] jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Tolkmicku pod adresem ul. Świętojańska 1, 82-340 Tolkmicko, wpisany do Rejestru Instytucji Kultury przez Burmistrza Miasta i Gminy Tolkmicko pod numerem 1/1/2001, NIP: 5782697399, REGON: 000286953.
 2. Dane kontaktowe administratora danych:
 1. telefon: 508 424 261
 2. adres e-mail: inf-tur.tolkmicko@wp.pl
 1. Administrator powołał inspektora ochrony danych w osobie Magdalena Golis. Kontakt z inspektorem ochrony danych możliwy jest pod adresem e-mail inf-tur.tolkmicko@wp.pl.
 2. Administrator w myśl art. 32 ust. 1 RODO przestrzega zasady ochrony danych osobowych oraz stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapobieżenia przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzoną działalnością.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu nawiązania współpracy i/lub zawarcia umowy z administratorem danych.
 4. Administrator danych przetwarza dane osobowe w postaci danych identyfikacyjnych (imienia i nazwiska/nazwy firmy), danych adresowych, wizerunku, numeru identyfikacji podatkowej i innych numerów rejestrowych, numeru rachunku bankowego, danych kontaktowych (numer telefonu) oraz danych identyfikacyjnych osób wskazanych do kontaktu.

 

 

II. Cel i podstawy przetwarzania danych osobowych

 

Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach:

 1. realizacja zadań statutowych i innych zadań zleconych przez jednostki nadrzędne, na podstawie właściwych przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 2. zawieranie umów z kontrahentami oraz partnerami oraz ich realizacja, na podstawie zawartej umowy (art. 6 ust.1 lit. b RODO);
 3. rachunkowych związanych z wystawianiem dokumentów rozliczeniowych, na podstawie przepisów prawa podatkowego, w tym ustawy z dn. 29.09.1994 r. o rachunkowości oraz ustawy z dn. 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 4. archiwizacja danych dla ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora danych (art. 6 ust. 1 lit f RODO);
 5. kontakt telefoniczny lub za pomocą poczty elektronicznej, co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 6. działania promocyjne i informacyjne, co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub odbywa się za zgodą osoby, której dane dotyczą np. w przypadku przetwarzania wizerunku (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 7. prowadzenie monitoringu wizyjnego w placówkach MGOK, co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

 

III. Odbiorcy danych. Przekazywanie danych do państw trzecich

 

 1. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez administratora danych mogą być podwykonawcy – podmioty, z których usług korzysta administrator danych przy wykonywaniu zadań statutowych oraz obowiązków wynikających z zawartych umów.
 2. Dane osobowe mogą zostać udostępnione uprawnionym organom administracji publicznej.
 3. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich tj. do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

 

IV. Okres przechowywania danych osobowych

 

 1. Administrator danych przechowuje dane osobowe przez czas realizacji zadania statutowego lub okres obowiązywania umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą oraz po zakończeniu realizacji zadania lub obowiązywania umowy w celach związanych z dochodzeniem roszczeń związanych z umową, wykonania obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, ale przez czas nie dłuższy niż termin przedawnienia zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego lub terminy wynikające z innych właściwych przepisów prawa.
 2. Administrator danych przechowuje dane osobowe znajdujące się na dokumentach rozliczeniowych (np. faktury) przez okres czasu wskazany przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawą o rachunkowości.
 3. Nagrania z monitoringu wizyjnego przechowywane są przez okres 10 dni.
 4. Dane osobowe w postaci wizerunku utrwalonego na zdjęciach i/lub nagraniach wykonanych podczas imprez, zajęć, warsztatów lub innych tego typu wydarzeniach organizowanych przez MGOK przechowywane są przez lat 10.
 5. Administrator danych przechowuje dane osobowe w celach innych niż wskazane w ust. 1-4 przez okres 3 lat, chyba że wcześniej wycofano zgodę na przetwarzanie danych, a przetwarzanie danych nie może być kontynuowane na innej podstawie niż zgoda osoby, której dane dotyczą.

 

 

V. Uprawnienia osoby, której dane dotyczą

 

 1. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.
 2. Każda osoba, która uzna, że jej dane osobowe są przetwarzane przez administratora z naruszeniem przepisów RODO lub innych właściwych przepisów prawa, a dotyczących przetwarzania danych osobowych, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

VI. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Profilowanie

 

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób automatyczny, w tym poprzez profilowanie.[1] RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE